شرکت فولاد ریل توس پیرو دعوتنامه راه آهن جمهوری اسلامی با مشارکت کلیه شرکتهای تحت پوشش صندوق پس انداز کارکنان راه آهن برای دومین سال متوالی در نمایشگاه ریلی شرکت که به دستاوردهای خوبی منجمله جذب 400 هزار تن بار از سنگان به بندر عباس دست یافت که با مشارکت راه آهن حمل و نقل انجام شود .