با توجه به عدم کارآیی واگن برگردان جهت تخلیه کنسانتره پیشنهاد ساخت استند فلزی گردید که مورد  قبول واقع شد که عملیات ساخت و نصب آن توسط شرکت فولاد ریل توس انجام گردید .