شرکت فولاد ریل توس در سال جاری با استفاده از 87 دستگاه واگن لبه کوتاه ، 5000 تن شمش از مبداء مجتمع فولاد خراسان به مجتمع فولاد آذربایجان بارگیری و حمل نموده است .